અરીસા વેચતા ગામે નયન દેસાઈ એસ.એસ.સી.
અને ભીંતો ઊભી સામે નયન દેસાઈ એસ.એસ.સી.
નયન દેસાઈ

કહેતા નથી – મરીઝ

આ  મહોબ્બત છે  કે  છે એની  દયા  કહેતા નથી
એક   મુદ્દત થઈ  કે  તેઓ હા  કે  ના કહેતા નથી
બે જણા દિલથી મળે તો એક મજલીસ છે ‘મરીઝ’
દિલ  વિના  લાખો મળે  એને  સભા કહેતા નથી !

-‘મરીઝ’

2 Comments »

  1. Himanshu said,

    January 4, 2007 @ 11:56 am

    A classic! Thanks Dhaval.

  2. Bhavik Doshi said,

    January 10, 2009 @ 12:41 am

    A good

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment