હવે તો દોસ્તો ભેગા મળી વ્હેંચીને પી નાખો,
જગતનાં ઝેર પીવાને હવે શંકર નહીં આવે.
જલન માતરી

મુક્તક – મનીષ પરમાર

ચાલચલગત જીવની ધૂની હતી
ખૂબ ઈચ્છાની રમત જૂની હતી
એમનાં પગલાં સુંઘી આવું ઘેર
સાંજ પડતાં શેરીઓ સૂની હતી

– મનીષ પરમાર

3 Comments »

 1. રાકેશ ઠક્કર, વાપી said,

  January 7, 2010 @ 12:21 am

  સરસ મુક્તક

 2. Kirtikant Purohit said,

  January 7, 2010 @ 1:37 am

  સરસ મુક્તક

 3. pragnaju said,

  January 7, 2010 @ 11:26 pm

  એમનાં પગલાં સુંઘી આવું ઘેર
  સાંજ પડતાં શેરીઓ સૂની હતી
  સરસ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment