લયસ્તરો ઈ-મેલ લીસ્ટ

(જો તમે પહેલાના ઈ-મેલ લીસ્ટમાં subscribe કર્યું હોય તો પણ આ Google Feedburner લીસ્ટમાં ફરી subscribe કરવું પડશે. કમનસીબે જુનું લીસ્ટ હવે ચાલતું નથી.)

નીચે ઈ-મેલ લીસ્ટમાં તમારું ઈ-મેલ ઉમેરો અને પછી લયસ્તરો પર જ્યારે પણ નવો પોસ્ટ મૂકાય અમે તમને ઈ-મેલથી જાણ કરીશું. ઘણા વાંચકો કહેતા હતા કે લયસ્તરો પર આવીને વારંવાર ‘ચેક’ કરવું પડે છે નવો પોસ્ટ મૂકાયો છે કે નહીં. હવે માત્ર ઈ-મેલ લીસ્ટમાં જોડાવ ને પછી નવો પોસ્ટ લયસ્તરો પર મૂકાયો નથી કે તમને ઈ-મેલ પહોંચ્યો નથી !

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner