જિંદગીને કેમ જીવવી જોઈએ ?
એ પરીક્ષામાં તો પૂછાતું નથી !
નિનાદ અધ્યારુ

જાણીબૂજીને -હરીન્દ્ર દવે

1 Comment »

  1. તીર્થેશ said,

    June 2, 2012 @ 9:50 am

    …….

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment