સત્વનું આ પતન દ્વિધામાં છે,
આજ આખ્ખું કવન દ્વિધામાં છે.

મનઝરૂખે ને જાત પિંજરમાં,
એક યોગી ગહન દ્વિધામાં છે.
ડો.પરેશ સોલંકી

મુક્તક – જવાહર બક્ષી

પહોંચી  ન  શકું એટલા  એ દૂર નથી
પણ સાવ નિકટ આવવા આતુર નથી
શ્વાસોમાં  સમાઉં તો  મને એ રોકી લે
વહી  જાઉં હવામાં તો  એ મંજૂર નથી

– જવાહર બક્ષી

2 Comments »

  1. ઊર્મિસાગર said,

    November 28, 2006 @ 11:44 am

    સુઁદર મુક્તક!

  2. Jayshree said,

    November 28, 2006 @ 1:37 pm

    ખરેખર.. ખૂબ જ સુંદર !!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment