ચાલ્યા છો તમે હાથમાં છત્રી લઈ આદમ,
વર્ષામાં કર્યો છે તમે વર્ષાનો અનાદર.
શેખાદમ આબુવાલા

તને…મને -ઉમાશંકર જોશી

મારી ન્યૂનતા ના નડી તને,
તારી પૂર્ણતા ગૈ અડી મને.

-ઉમાશંકર જોશી

1 Comment »

  1. pecks said,

    December 19, 2006 @ 10:09 am

    Umashankar Joshi,Amrut Ghayal etc. has helped me to realise The grandeur of my mother tounge GUJARATI.Among my other addictions,LAYSTARO is a new entry.kudoos to THE ORGANISERS AND THE CONTRIBUTERS.I too,will contribute my pie.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment