છે સંબંધ કાંઠાની માટી સમા સૌ,
ઉડે ભેજ થોડો, બની જાય રેતી.
વિવેક મનહર ટેલર

તને…મને -ઉમાશંકર જોશી

મારી ન્યૂનતા ના નડી તને,
તારી પૂર્ણતા ગૈ અડી મને.

-ઉમાશંકર જોશી

1 Comment »

  1. pecks said,

    December 19, 2006 @ 10:09 am

    Umashankar Joshi,Amrut Ghayal etc. has helped me to realise The grandeur of my mother tounge GUJARATI.Among my other addictions,LAYSTARO is a new entry.kudoos to THE ORGANISERS AND THE CONTRIBUTERS.I too,will contribute my pie.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment