કાયમ રહી જો જાય તો પેગંબરી મળે,
દિલમાં જે એક દર્દ કોઈવાર હોય છે.
મરીઝ

અનહદનો સૂર -હરીન્દ્ર દવે

Leave a Comment