માંગવાના હોંશ પણ રહેશે નહીં,
કોઈ જ્યારે આપનારું આવશે.
સુધીર પટેલ

અનહદનો સૂર -હરીન્દ્ર દવે

Leave a Comment