શ્વાસ ચાલે એ જ છે હોવાપણું,
જીવતો પ્રત્યેક માણસ લાશ છે.
- અંકિત ત્રિવેદી

અનહદનો સૂર -હરીન્દ્ર દવે

Leave a Comment