અસત્યો માંહેથી પ્રભુ ! પરમ સત્યે તું લઈ જા,
ઊંડા અંધારેથી, પ્રભુ ! પરમ તેજે તું લઈ જા.
ન્હાનાલાલ કવિ

માપસરના આંસુ – જલન માતરી

આવી ન બર મુરાદ તો શ્રદ્ધા ઊઠી ગઈ,
પાયા ડગી ગયા તો ઈમારત પડી ગઈ;
માનવ રડ્યો તો માપસર આંસુ સરી પડ્યાં,
પથ્થર રડ્યો તો સિંધુ ને ગંગા વહી ગઈ !

– જલન માતરી

3 Comments »

 1. Rachit said,

  July 3, 2007 @ 10:15 am

  …પથ્થર રડ્યો તો સિંધુ ને ગંગા વહી ગઈ…

  સરસ વાત!

 2. ઊર્મિ said,

  July 3, 2007 @ 12:26 pm

  excellent!!

 3. Ankita said,

  January 22, 2009 @ 5:20 am

  No words no Express..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment