પથ્થરો બોલે તો બોલાવી જુઓ,
શક્યતાના દ્વાર ખખડાવી જુઓ.
શ્યામ સાધુ

જોઈએ – શૂન્ય પાલનપુરી

મોતની તાકાત શી મારી શકે?
જિંદગી તારો ઈશારો જોઈએ
જેટલે ઊંચે જવું હો માનવી
તેટલા ઉન્નત વિચારો જોઈએ

– શૂન્ય પાલનપુરી

2 Comments »

  1. પ્રતિક ચૌધરી said,

    September 1, 2008 @ 11:53 am

    ઊંચાઈ પર જવા ઉન્નત વિચારો જોઈએ એ તમે કહી દિધુ શૂન્ય પણ જો ત્યાં અગર હું એકલો પડું અને ઊંચાઈનો જો મને ડર લાગે ને પાછા આવવાનું મન થાય તો કેવા વિચારો જોઈએ?

  2. Umesh Vyas said,

    January 17, 2010 @ 1:50 am

    ભઇ વિચારો તો ત્યાય ઉચા જ જોઇએ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment