ઝાંઝવા મંગાવવાં પડશે પ્રથમ,
માત્ર બળતી રેત એ કૈં રણ નથી.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

જુઓ -મનહર મોદી

એમની આંખમાં મઢેલું છે
એક સપનું મને જડેલું છે.

આમ દેખાય છે સાવ સીધું મન
છેક ઊંડે જુઓ, વળેલું છે.

બંધ આંખોમાં બે સૂરજ જેવું
એક આખું જગત ભરેલું છે.

થરથરે છે બિચારું સુખ એનું
જોઈને મારું મન ડરેલું છે.

દોડશે હું ને મારો પડછાયો
એ જ જોવાનું, કોણ પહેલું છે.

-મનહર મોદી

સરસ ભાષા અને સીધી રજૂઆત આ ગઝલની વિશેષતા છે. સહજ લાગણીઓ અને આશાઓને એક બીજી બાજુ પણ અચૂક હોય જ છે એ વાત અલગ રીતે રજૂ કરી છે. આપણે બધાએ વારંવાર સુખને ‘બિચારું’ બની ગયેલું જોયું છે. પડછાયા સાથે હોડ ભરવાનું કલ્પન નવું નથી છતાં મ.મો.ને કલમે એ નવી રીતે રજૂ થયું છે.

Leave a Comment