આ શેર કંઈ અગમ્ય અને ઓછો રહે તો બસ,
બનશે બહુ સચોટ તો કહેવત થઈ જશે.
હેમેન શાહ

શેર -રાજેન્દ્ર શુક્લ

આપણા સામટા શબ્દ ઓછા પડે,
એમના મૌનને એટલા રંગ છે.

લો કરું કોશિશ ને ફાવે તો કહું,
શબ્દ જો એને સમાવે તો કહું !

-રાજેન્દ્ર શુક્લ

Leave a Comment