શક્યતાને આ રીતે સાંધો નહીં,
ઉંબરા પર ઘર તમે બાંધો નહીં.
એટલી ખૂબીથી ચાદરને વણી,
ક્યાંયથી પણ પાતળો બાંધો નહીં.
અંકિત ત્રિવેદી

રમવું જોઈએ – ઉમર ખૈયામ અનુ.’શૂન્ય’ પાલનપુરી

બાવરા થઈને કદી દરદર ન ભમવું જોઈએ,
ભાગ્ય સારું હો કે નરસું મનને ગમવું જોઈએ;
વ્યોમની  ચોપાટ  છે  ને સોગઠાં પુરુષાર્થનાં,
જેમ   પડતા   જાય   એમ  રમવું જોઈએ !

– ઉમર ખૈયામ
( અનુ.’શૂન્ય’ પાલનપુરી )

4 Comments »

 1. Anonymous said,

  June 13, 2006 @ 9:54 pm

  બાવરા થઈને કદી દરદર ન ભમવું જોઈએ,
  ભાગ્ય સારું હો કે નરસું મનને ગમવું જોઈએ;
  વ્યોમની ચોપાટ છે ને સોગઠાં પુરુષાર્થનાં,
  જેમ પડતા જાય એમ રમવું જોઈએ !

  -kabul karye j chhutko chae. aevi sachaai jena thi koi mukh na fervi sake

 2. shriya said,

  June 15, 2006 @ 5:13 pm

  વ્યોમની ચોપાટ છે ને સોગઠાં પુરુષાર્થનાં,
  જેમ પડતા જાય એમ રમવું જોઈએ !

  Saras!

  shriya

 3. Umesh Vyas said,

  January 17, 2010 @ 2:14 am

  વ્યોમની ચોપાટ છે ને સોગઠાં પુરુષાર્થનાં,
  જેમ પડતા જાય એમ રમવું જોઈએ !

  I LIKE

 4. Umesh Patel said,

  April 1, 2010 @ 6:32 am

  બાવરા થઈને કદી દરદર ન ભમવું જોઈએ,
  ભાગ્ય સારું હો કે નરસું મનને ગમવું જોઈએ;
  વ્યોમની ચોપાટ છે ને સોગઠાં પુરુષાર્થનાં,
  જેમ પડતા જાય એમ રમવું જોઈએ !
  ‘શુન્ય’

  સારુ કે નરસુ આપણૅ કૈ પણ ન લખવુ જોઈએ,
  મન મારુ શુન્ય છે, એ ‘શુન્ય’ જ હોવુ જોઇએ !

  ઉમેશ પટેલ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment