આમ જુઓ તો દરેક માણસ હરતી ફરતી સંવેદનની થપ્પી નહીં તો બીજું શું છે?
ડૂમા ઉપર ડૂસકાં ઉપર હીબકાં ઉપર સપનાં ઉપર બીજું પણ કંઈ ઘણું બધું છે.
અનિલ ચાવડા

રમવું જોઈએ – ઉમર ખૈયામ અનુ.’શૂન્ય’ પાલનપુરી

બાવરા થઈને કદી દરદર ન ભમવું જોઈએ,
ભાગ્ય સારું હો કે નરસું મનને ગમવું જોઈએ;
વ્યોમની  ચોપાટ  છે  ને સોગઠાં પુરુષાર્થનાં,
જેમ   પડતા   જાય   એમ  રમવું જોઈએ !

– ઉમર ખૈયામ
( અનુ.’શૂન્ય’ પાલનપુરી )

4 Comments »

 1. Anonymous said,

  June 13, 2006 @ 9:54 pm

  બાવરા થઈને કદી દરદર ન ભમવું જોઈએ,
  ભાગ્ય સારું હો કે નરસું મનને ગમવું જોઈએ;
  વ્યોમની ચોપાટ છે ને સોગઠાં પુરુષાર્થનાં,
  જેમ પડતા જાય એમ રમવું જોઈએ !

  -kabul karye j chhutko chae. aevi sachaai jena thi koi mukh na fervi sake

 2. shriya said,

  June 15, 2006 @ 5:13 pm

  વ્યોમની ચોપાટ છે ને સોગઠાં પુરુષાર્થનાં,
  જેમ પડતા જાય એમ રમવું જોઈએ !

  Saras!

  shriya

 3. Umesh Vyas said,

  January 17, 2010 @ 2:14 am

  વ્યોમની ચોપાટ છે ને સોગઠાં પુરુષાર્થનાં,
  જેમ પડતા જાય એમ રમવું જોઈએ !

  I LIKE

 4. Umesh Patel said,

  April 1, 2010 @ 6:32 am

  બાવરા થઈને કદી દરદર ન ભમવું જોઈએ,
  ભાગ્ય સારું હો કે નરસું મનને ગમવું જોઈએ;
  વ્યોમની ચોપાટ છે ને સોગઠાં પુરુષાર્થનાં,
  જેમ પડતા જાય એમ રમવું જોઈએ !
  ‘શુન્ય’

  સારુ કે નરસુ આપણૅ કૈ પણ ન લખવુ જોઈએ,
  મન મારુ શુન્ય છે, એ ‘શુન્ય’ જ હોવુ જોઇએ !

  ઉમેશ પટેલ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment