જ્યાં ઊભો હોઉં ત્યાં બરાબર છું
મૂકવું ક્યાં સ્વમાન જોખમમાં !
ભરત વિંઝુડા

તમે યાદ આવ્યા -હરીન્દ્ર દવે

Leave a Comment