તારું ઠેકાણું મળ્યું છે જ્યારથી
હું મને શોધી રહ્યો છું ત્યારથી !
અદી મિરઝાં

તમે યાદ આવ્યા -હરીન્દ્ર દવે

Leave a Comment