ભીંત વચ્ચેથી સોંસરું પડશે -
મોતનું સ્હેજ પણ વજન ક્યાં છે ?
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

તમે યાદ આવ્યા -હરીન્દ્ર દવે

Leave a Comment