આયનામાં તું તને દેખે અને,
થાય એવું હું તને વચમાં નડું.
ભાવિન ગોપાણી

એટલો – હસમુખ પાઠક

એટલો તને ઓળખ્યો, વહાલા
ઓળખું જરાય નહીં,
લાખ લીટીએ લખું તોયે
લખ્યો લખાય નહીં – એટલો.

સૂરજ-તાપની જેટલો તીખો
અડયો અડાય નહીં,
ચંદર-ચાંદની જેટલો મીઠો
ઝાલ્યો ઝલાય નહીં – એટલો.

યુગ યુગોની ચેતના જેવડો
વરણ્યો વરણાય નહીં
જનમોજનમ હેતના જેવડો
પરણ્યો પરણાય નહીં – એટલો.

અંતર-આરત જેટલો ઊંડો
ખેંચ્યો ખેંચાય નહીં
વ્રેહની વેદના જેટલો ભૂંડો
વેચ્યો વેચાય નહીં – એટલો.

– હસમુખ પાઠક

મધ્યકાલીન ગીતોની પ્રણાલિમાં બેસે એવું મજાનું ગીત.

1 Comment »

 1. Shivani Shah said,

  January 1, 2018 @ 10:46 am

  કદાચ આ ઊપરોક્ત કાવ્યનું પ્રતિકાવ્ય હોઇ શકે…આ કાવ્ય પૂરેપૂરું સમજાયું નથી..રુમીનું નામ સાંભળ્યું છે પણ ફક્ત બે -ચાર quotes વાંચ્યા હશે…

  I only speak of the Sun
  because the Sun is my Beloved
  I worship even the dust at His feet.

  I am not a night-lover and do not praise sleep
  I am the messenger of the Sun !
  Secretly I will ask Him and pass the answers to you.

  Like the Sun I shine on those who are forsaken
  I may look drunk and disheveled but I speak the Truth.

  Tear off the mask, your face is glorious,
  your heart may be cold as stone but
  I will warm it with my raging fire.

  No longer will I speak of sunsets or rising Moons,
  I will bring you love’s wine
  for I am born of the Sun
  I am a King !

  ~ Rumi
  Ghazal (Ode) 1621
  Translated by Azima Melita Kolin
  and Maryam Mafi
  Rumi: Hidden Music
  HarperCollins Publishers Ltd, 2001
  Art by Corrina Holyoake

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment