જઈને વતનમાં એટલું જોયું અમે 'મરીઝ',
મોટા બની ગયા છે બધા બાળપણના દોસ્ત.
મરીઝ

સ્વપ્ન – લેડી ઇશે [ જાપાન ] – અનુ. હરીન્દ્ર દવે

એનો વિચાર કરતાં
મારી આંખો મળી ગઈ
અને એ આવ્યો :
જો મને ખબર હતે કે આ
માત્ર સ્વપ્ન છે
તો હું કદી જાગી ન હોત.

– લેડી ઇશે [ જાપાન ] – અનુ. હરીન્દ્ર દવે

જાપનીઝ કાવ્ય તેના લાઘવ માટે પ્રખ્યાત છે. ઉર્દુના શેરની જેમ ગાગરમાં સાગર ભરે જાપનીઝ કવિઓ…. આ ટચૂકડા કાવ્યમાં નઝાકત સાથે વાંઝણી ઝંખનાની ઉત્કટતા ઝલકે છે.

3 Comments »

 1. Rajnikant Vyas said,

  March 23, 2015 @ 3:22 am

  હાઇકુ જેવું ચોટદાર!

 2. Dhaval Shah said,

  March 23, 2015 @ 1:01 pm

  Reality is overrated. It is better to avoid it as much as possible.

 3. Dr Tirthesh Mehta said,

  March 23, 2015 @ 10:00 pm

  Dhaval, pl elaborate.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment